ambulante begeleiding
 

Sommige kinderen hebben een complexere begeleiding nodig dan andere. Bij deze kinderen kan de ondersteuning van een professional doorslaggevend zijn voor succesvol functioneren op school. De ambulante begeleiding van AdRemke richt zich op individuele trajecten.

Zo’n traject ziet er als volgt uit:

 • Intake met ouders en school, om inzicht te krijgen in de beginsituatie en de hulpvragen;
 • Inventarisatie van de medische, paramedische en didactische gegevens;
 • Observatie van de leerling;
 • Contact leggen met de betrokken externe professionals, uitwisseling van informatie;
 • Vastlegging van de stimulerende en de belemmerende factoren;
 • Het in gezamenlijk overleg met school en ouders opstellen van de doelen.

Hierna kan de ambulante begeleiding op twee manieren worden uitgevoerd:

 1. Een korte periode (2 tot 3 maanden) zeer intensieve begeleiding, waarin:
  • Het kind, de leerkracht, de individuele begeleider en de groepsgenoten worden getraind.
  • De perspectieven van de leerling in kaart worden gebracht, een tijdspad wordt uitgezet en de doelen voor de lange termijn worden gesteld;
  • De uitvoering van de doelen voor iedereen helder is. De samenwerking met lokale professionals tot stand is gebracht.
  • De uitvoering van de gestelde doelen voor iedereen helder wordt gemaakt en de samenwerking met lokale professionals tot stand is gebracht;
  • Met de intern begeleider wordt vastgesteld welke kennis en vaardigheden nog nodig zijn om het traject doeltreffend te kunnen begeleiden. 
  • Met ouders wordt besproken hoe zij als ervaringsdeskundigen het traject het best kunnen ondersteunen.
  • Voorlichting aan het team wordt gegeven.
  Hierna wordt het traject begeleid door de intern begeleider. AdRemke kan voor consultatie bij specifieke vragen op uurbasis worden ingehuurd.
   
 2. Ook een doorlopende, langdurig begeleiding is mogelijk. Daarbij worden de voortgangsgesprekken, observaties, coaching en training van leerkracht en begeleider gedurende de schoolperiode door de ambulant begeleider uitgevoerd. De ambulant begeleider onderhoudt de contacten met externen en vertaalt de adviezen naar de schoolsituatie.

Behalve ambulante begeleiding biedt AdRemke ook advies & consultancy bij de invoering van passend onderwijs gedurende het gehele traject, waar de begeleidingstrajecten onderdeel van uit maken.